“N-Va eist financiële transparantie in miljoenenprojecten” schrijft de N-Va in hun jongste nieuwsbrief van juni 2017 die huis aan huis verdeeld werd.

Ik verslikte me evenwel even in mijn koffie toen ik las dat “De N-Va vroeg de voorbije maanden al meermaals naar een simulatie van de leningen voor het administratief en cultureel centrum en het masterplan sport”. Men verwijt er o.a. de gemeente dat men twee kanjers van projecten gaat uivoeren, maar men niet weet of er voldoende draagkracht is.

Ofwel is de N-Va van slechte wil en willen ze bewust verkeerde informatie de wereld instrooien ofwel kennen ze hun dossiers niet.

Over het ACC (Administratief en Cultureel Centrum)

Reeds sinds de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 werd rekening gehouden met deze investering via beleidsdomein BD01  : De gemeente Lovendegem streeft naar een modernisering van de huisvesting van de gemeentelijke diensten die tegelijk functioneel als duurzaam is, in combinatie met een voldoende grote culturele infrastructuur.

Een prioritair beleidsdomein, waar we reeds sinds 2014 over rapporteren in onze meerjarenplanning, jaarrekening en budgetopmaak.

Ik citeer hier verder uit de meerjarenplanning zoals voorgelegd en goedgekeurd op 22.12.2016: “Via projectbegeleiding wordt de effectieve bouw van het ACC voorbereid. Voor deze begeleiding wordt jaarlijks een budget van € 50.000 voorzien. Voor de bouw zelf wordt een budget voorzien van € 8.000.000. Deze kost wordt gespreid over de jaren 2017 (€ 1.000.000 €), 2018 (€ 3.000.000) en 2019 (€ 4.000.000). Ook de financiering van dit project wordt gespreid over drie jaar.”

Deze leningen werden dus mee opgenomen in het meerjarenplan. Dit kreeg de N-Va de voorbije jaren dan ook te zien. En gezien we een positieve autofinancieringsmarge moeten voorleggen einde 2019 is daar uiteraard met rekening gehouden. Trouwens, één van de redenen waarom het ACC pas in 2017-2019 gepland was juist om een positieve AFM te halen nadat we de voorbije jaren de schuld afbouwden (van 11.000.000€ naar 8.250.000€ in 2016).

Als N-Va nu beweert dat ze deze info niet kregen, dan kennen ze hun dossiers niet ofwel willen ze andere info verspreiden.

Masterplan sport

Over het masterplan sport is er inderdaad nog geen volledig gedetailleerd plan over de financiering, omdat er ook nog geen afgewerkt masterplan sport is. We hebben inderdaad intern reeds een aantal simulaties gemaakt tot 2030 (maar dit is ook omdat we dit intern wouden om alzo kennis te hebben van de lange termijnevolutie, ook al zijn we maar wettelijk verplicht te denken tot 2019). Daarin werd rekening gehouden met de bouw van een sporthal de komende legislatuur. Hierdoor is het mogelijk een sportsite in fases te bouwen de komende legislaturen.

Maar inderdaad toen N-Va die vraag stelde was het nog koffiedik kijken, om volgende redenen:

  • Er is nog geen masterplan sport, dus er is nog niet bepaald wat er allemaal moet gebouwd worden of wat men wil bouwen (tennishal? sporthal: hoe groot? )en hoe? Een financieel plan maken of haalbaarheid bekijken van iets wat nog niet concreet is is niet evident. Laat staan dat er al een kostprijs van dit plan gemaakt werd, waardoor een financieel plan heden dan ook eerder kijken is wat we aankunnen. Ook de timing van realisaties heeft zijn invloed op de budgettering. Dus behalve wat interne simulaties kan er moeilijk een concreet plan zijn als er nog geen masterplan is. Zoals N-Va kon zien bij de laatste commissie financiën is de AFM (autofinancieringsmarge) de komende jaren voldoende om zo iets te realiseren.
  • Maar alles hangt af van wat het beleid in 2019 beslist. Als men plots andere beleidsdoelstellingen stelt, kan dit de ganse voorbestemde financiële planning beïnvloeden
  • De fiscale inkomsten: wijzigingen in de fiscaliteit op hoger niveau heeft soms impact op de gemeente. Maar dit hebben we niet in de hand.  Daarnaast is de stijging van de inkomsten van nieuwe woonwijken en woningen moeilijk in te schatten.
  • We kunnen een simulatie maken voor de komende 10 à 12 jaar, en nu is de rente laag, maar als er zich plots een zware economische crisis  voordoet en we belanden aan rentes zoals in de jaren 80, of een massale werkloosheid met gevolgen voor de fiscale inkomsten uit de personenbelasting, dan is het financiële plaatje misschien ook anders
  • Vele gemeenten besteden bouw en exploitatie van sporthallen uit aan Farys. Dit omwille van fiscale optimalisatie en efficiëntievoordelen. Maar ook daar veranderd af en toe de wetgeving.  Dit moet nog verder bekeken worden, maar als we bvb. deze optie kiezen zoals bvb. Nevele, kan het plaatje veel voordeliger zijn en komt de investeringslast niet bij de gemeente.

Conclusie: zolang er geen definitief masterplan is en we geen zicht hebben op het investeringsdossier (eigen beheer of uitbesteed) kan er geen finale financiële planning gemaakt worden.

Om N-Va gerust te stellen:  Onbezonnen dure beslissingen die op lange termijn financieel niet haalbaar zijn willen we niet. Dit is niet aan ons besteed. Maar dit heeft wel één gevolg, het kan zijn dat je dan je projecten wat trager kan realiseren of niet kan realiseren.