Dinsdag 20 juni was er Commissie Financiën en werd de jaarrekening 2016 voorgesteld. Het financiële verslag en resultaat dus van 2016.

Het resultaat op kasbasis bedraagt 3.892.758 € (3.118.497 € in 2015 en 584.832€ in 2014).

De autofinancieringsmarge van de gemeente (De autofinancieringsmarge (AFM) van een gemeente is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van leningen. Ze geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leningslasten te dragen met het overschot uit de gewone werking) bedraagt einde 2016 1.559.291€ (1.205.505€ in 2014, 2.021.463€ in 2015).

Een deel van het positieve resultaat komt omdat een aantal investeringen (zoals bouw school Vinderhoute, wegenwerken Vijverstraat, …) later uitgevoerd worden dan in 2016. Maar ook onze werkingsuitgaven kennen een dalende lijn (nog 2.086.375€ in 2012, nu 1.807.520€). De bezoldigingen daalden van 4.199.928€ in 2012 naar 4.118.170€ in 2016.

De uitgaven van de gemeente bedroegen in 2016 8.504.110€, de inkomsten 11.031.199€

Het grootste deel van de inkomsten komt uit belastingen:

  • motorvoertuigen: 151.897€
  • Onroerende Voorheffing: 2.470.043€
  • Aanvullende Personenbelasting: 3.448.523€

daarnaast krijgen we nog een 3.297.557€ subsidies (Gemeentefonds, Andere werkingssubsidies).