Het is een werk in etappes, maar de fietsverbinding tussen het Vredesplein in Vinderhoute en de Trekweg in Gent werd het voorbije jaar geleidelijk aan verbeterd. Momenteel zijn de werken opgestart voor de verbetering van het fietspad op de brughellingen (deel tussen Speystraat en helling Brug kant Vinderhoutse Dam). Deze werken zijn gepland tot 21/04/2017.

  • Na de zomervakantie 2016 werd een nieuw fietspad aangelegd tussen de Vinderhoutse Dam en de Speybrug (vrijliggend richting Vinderhoute, afgebakend op de weg richting Gent) en werd de weg er meer aangepast op maat van de fietser. Dit was een project van de VLM (Vlaamse Landsmaatschappij), de gemeente en W&Z. De subsidiëring, planning en uitvoering kwam van de VLM, de gronden van het vrijliggend fietspad zijn dan weer eigendom  van W&Z (Waterwegen en Zeekanaal NV, beheerder van de scheepvaartkanalen in onze regio).
  • Begin dit jaar werd het fietspad in de Neerstraat tussen het Vredesplein en het rond punt met de Pastoor Moernautstraat heraangelegd met asfalt. Dit werk werd samen uitgevoerd met de heraanleg van het fietspad langs de Drongense steenweg tussen Gent en het rond punt.
  • Momenteel wordt gewerkt aan het deel op de brughellingen van de Speybrug. De losliggende klinkers of omhooggeduwde klinkers door de bomen worden er uitgenomen en vervangen door een nieuwe verharding.

Toekomst

Er resten dan nog 2 kleine stukjes waar een oplossing moet voor uitgewerkt worden. Het deeltje fietspad op de “olifantenpoten” langs de Neerstraat (overkant Vredesplein). Dit wordt meegenomen in één beweging met de werken van de Brugstraat.

Ook de Speybrug zou nog fietsvriendelijker moeten worden, maar deze brug, beheerd door Waterwegen & Zeekanaal heeft nu  zijn beperkingen. Ze is smal, en je maakt daar niet zomaar extra fietspad bij. Er wordt nu bekeken of we geen oplossing kunnen uitwerken zoals op Durmenbrug in Zomergem. Daar werkte men met een opbouw op het bestaande fietspad om het zo iets breder te maken. Een zaak is al zeker: W&Z gaat dit niet financieren, en dus zullen we dit als gemeente op ons moeten nemen.

Het fietspad tussen de Speybrug en de Trekweg (Gent), richting Gent wordt verder uitgewerkt in een vrijliggend fietspad. Momenteel is dit een fietspad uitgetekend op de weg. Dit nieuwe vrijliggend fietspad wordt vanaf 2023 gepland. De reden is hiervoor dat de VLM (Vlaamse LandMaatschappij) vanaf dan in het kader van het project van de Vinderhoutse bossen de aanliggende gronden verwerft . Heden een lange en dure onteigeningsprocedure voeren is weinig realistisch als je het vanaf 2023 makkelijker kan realiseren.

Het is een werk in etappes, stap voor stap, maar het voordeel is dat het daardoor ook sneller de fietskwaliteit kan verhogen over een steeds groter wordend deel van dit traject.

Over het fietspad Neerstraat-Trekweg

Het fietspad Neerstraat-Trekweg is één van de drukste fietspaden van Lovendegem. Het zorg voor een veilige en vlotte verbinding met Gent. Je kan via dit fietspad in één ruk doorrijden tot in het centrum van Gent (behalve aan Rozemarijnbrug in Gent moet je nog de straat oversteken). Tellingen wezen uit dat er meer dan 120 fietsers per uur op de spitsuren er langs rijden. Neem daarbij overdag ook de vele recreatieve fietsers die richting Gent rijden of vanuit Gent het onze streek en het Meetjesland komen verkennen of langs het kanaal verder fietsen naar bvb. Brugge.